CARDIOLOGIST IN ECHO LA DING

CARDIOLOGIST IN ECHO LA DING

20th March 2021

Date 20th March 2021 ni leh Jerusalem Clinic and Diagnostic Centre, IB Road,Lamka, Churachandpur ah Cardiologist in Echo hung la ding ahi. Echo hi Lungchang lam buai na nei te kicheck sak thei na ahi.

Zia tak ah kila nuamten ten contact number 03874235924 / 03874796024 ah minzik lut thei ding ahi tai.