SATURDAY OPD | Jerusalem Clinic

Jerusalem Clinic & Diagnostic Centre
IBRoad,Lamka,Churachandpur,Manipur-795128.
Registration No.MNHCR/NO/150/DC/2016,ADCC:11/DC/14/14-12
No.1Digital X Ray In Churachandpur.

SATURDAY OPD

Children OPD.
Date 13th Feb 2021:
Naupang TBVei, Gilpuak, Dailen hoilo,Lungthimhatlo,Khanghatlo,Hutvei leh Nausen checkup nuamte ading in kietsak thei ding ahi. Chun,Zia ni hin Vaccines le bawl ngal ziang thei ding ahi.

Cardiac OPD.
Every Saturday + Online Consultation,Date 13th Feb 2021:
—————————————-
Thachau zing, Luhai nei zing,Zan imutheilo,Lauthawng nei zing leh Lungchang(Heart) lam ah buai na nei te leh nei ding ah ki gingchate kietsak thei ding ahi.

Surgery OPD
Date 13th Feb 2021:
———————————–
Pile, Zunthak Nuamlo, Meima bawk,Numei leh Pawsal zunthakna meima, Kal ah suang um, Gilna phatheilo, Santenkumlui nei leh Sungna lam hihim te kietsak te kietsak vek thei dng ahi.

Ortho OPD: Every Day-
————————————–
Guna,Gukhang theilo,Accident ziak ah gubawng leh Guna lam taw kisai himhim te kietsak thei ding ahi.

Aki etsak nuam ten Clinic contact number
03874235924 /03874796024
a booking bawl thei ding ahi.